Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

​Văn phòng HĐND tỉnh

Ngày cập nhật : 23/05/2022 09:56

     Địa chỉ:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng Nhân dân tỉnh: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Tầng 2, Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai).

- Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ phận Văn phòng giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội: Số 377, đường 30/4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

     Số điện thoại: 0613.847.742; Fax: 0613.847.741

     Email: hdnd@dongnai.gov.vn

     Website: hdnd.dongnai.gov.vn

Những quy định chung về Hội đồng Nhân dân:

Hội đồng Nhân dân (HĐND) là cơ quan  quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

HĐND thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

HĐND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế XHCN, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

HĐND Tỉnh có thường trực HĐND và các Ban của HĐND.

Nhiệm kỳ mỗi khoá của HĐND các cấp là 5 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND khoá đó đến kỳ họp thứ nhất của HĐND khoá sau.

Nhiệm kỳ của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp. Khi HĐND hết nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tiếp tục làm việc cho đến khi HĐND khoá mới bầu ra Thường trực HĐND và các Ban HĐND mới.

Chủ tịch HĐND không giữ chức vụ đó quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

HĐND chịu sự giám sát và hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chịu sự hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hiệu quả  hoạt động của HĐND được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp HĐND, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND và của các đại biểu HĐND. 

Trong hoạt động của mình HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐND ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện các nghị quyết đó; những nghị quyết về các vấn đề mà pháp luật quy định thuộc quyền phê chuẩn của cấp trên thì trước khi  thi hành phải được cấp trên phê chuẩn.

Kinh phí hoạt động của HĐND do HĐND quyết định và ghi vào ngân sách điều phối theo qui định của Pháp luật.

(Nguồn: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân)

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

I. Vị trí, chức năng Văn phòng HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội (sau đây gọi chung là Đoàn đại biểu Quốc hội), Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân).

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai theo Quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh:

* Nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

1. Tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội

a) Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

b) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự các kỳ họp của Quốc hội; đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

c) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát, khảo sát; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

d) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

e) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi qua đường bưu điện và qua các đường gián tiếp khác; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân trong các trường hợp nói trên; xây dựng báo cáo tổng hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi cơ quan, tổ chức theo quy định.

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết.

h) Giúp Đoàn đại biểu Quốc hội theo dõi hoạt động của Đại biểu Quốc hội, theo dõi chất lượng hoạt động hàng năm và thi đua khen thưởng của Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh.

i) Bảo đảm việc cung cấp và trao đổi thông tin kịp thời cho đại biểu Quốc hội; Nghiên cứu, đề xuất tăng cường ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

k) Giúp Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp tình hình hoạt động của Đoàn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội; Tham mưu thực hiện Quy chế làm việc của Đoàn ĐBQH và các Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với các cơ quan, đơn vị; phục vụ các hoạt động đối ngoại của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

l) Trực tiếp tham mưu, giúp việc về công tác đảng của Đoàn ĐBQH theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Đảng Đoàn ĐBQH (Tổ Đảng Đoàn ĐBQH tỉnh được thành lập theo Quyết định số 28-QĐ/ĐĐQH ngày 30/8/2011 của Đảng Đoàn Quốc hội).

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

2. Tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân

a) Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

b) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành công việc chung của HĐND; điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các Ban của HĐND tỉnh; bảo đảm việc thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Tham mưu thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị; phục vụ Hội đồng nhân dân trong hoạt động đối ngoại.

c) Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình kỳ họp;  tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; đôn đốc cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân.

d) Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; Giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

e) Tham mưu và phục vụ Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát, khảo sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

g) Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

h) Tham mưu và phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

i) Tham mưu và phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; pháp chế ngành.

k) Tham mưu, giúp việc cho Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

l)  Phục vụ Hội đồng nhân dân trong thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán và kiểm sát viên cấp tỉnh, cấp huyện.

m) Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức của HĐND tỉnh, việc thi đua, khen thưởng đối với các đại biểu và các tổ chức này; giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

n) Phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

o) Tham mưu Hội đồng nhân dân tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi qua đường bưu điện và qua các đường gián tiếp khác, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân trong các trường hợp nói trên; xây dựng báo cáo tổng hợp đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi cơ quan, tổ chức theo quy định.

p) Phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết; giúp Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND và trả lời chất vấn của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND và người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trong công tác hành chính - tổ chức - quản trị

a) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

b) Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; định kỳ báo cáo Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân về kết quả thực hiện các nội dung đó.

c) Tham mưu và phục vụ hậu cần các hoạt động đối ngoại trong nước của các Đoàn đến thăm, làm việc với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, tham mưu thủ tục cho đại biểu chuyên trách đi nước ngoài.

d) Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ và lễ tiết của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Văn phòng;

e) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức của Văn phòng theo quy định của pháp luật; công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng; phòng chống tham nhũng; phòng chống lụt, bão, hạn hán; các chế độ chính sách liên quan đến CBCC; công khai các hoạt động liên quan đến tài chính, mua sắm tài sản theo quy định.

g) Giúp Hội đồng nhân dân xây dựng quy định về quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động Website, Bản tin Hội đồng nhân dân, Văn phòng điện tử và Hội đồng nhân dân điện tử; bảo đảm việc trao đổi thông tin kịp thời cho đại biểu Hội đồng nhân dân; Theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý các thiết bị tin học, hệ thống mạng và các phần mềm tin học; Nghiên cứu, đề xuất tăng cường ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ thông tin của đại biểu và cán bộ công chức Văn phòng.

h)  Tổ chức biên tập, phát hành Bản tin HĐND hàng tháng; Cập nhật thường xuyên các thông tin lên website HĐND tỉnh.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân giao.

* Quyền hạn của Văn phòng

1. Cử cán bộ, công chức tham dự các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Văn phòng.

3. Tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc chuẩn bị xây dựng đề án, dự án kinh tế - xã hội, các dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác phù hợp với chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

4. Đăng ký, tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

* Cơ cấu của Văn phòng gồm 03 Phòng chức năng như sau:

- Phòng Công tác đại biểu Quốc hội;

- Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;

- Phòng Hành chính -Tổ chức - Quản trị.


 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang