Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

UBND huyện Trảng Bom

Ngày cập nhật : 12/04/2022 11:08
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.
 
- Cơ cấu cơ quan hành chính Huyện có: 17 đơn vị hành chính, gồm :1 thị trấn : Trảng Bom. 16 xã : xã: Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Sông Trầu, Tây Hoà, Đông Hoà, Trung Hoà, Hưng Thịnh, Sông Thao, Bàu Hàm, Giang Điền, An Viễn, Cây Gáo, Đồi 61, Thanh Bình. 13 cơ quan chuyên môn:
 
- Trong lĩnh vực kinh tế:
 
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;
 
- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cấn thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;
 
- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật ;
 
- Phê chuẩn kế hoạch kinh tế-xã hội của xã, thị trấn.
 
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai:
 
. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;
 
. Chỉ đạo Ủy ban  nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản;
 
. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;
 
. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
 
. Xây dựng quy hoạch thủy lợi; tổ chức bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; quản lí mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định;
 
- Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
 
. Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;
 
. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;
 
. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
- Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, vận tải:
 
. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lí việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;
 
. Quản lí, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;
 
. Quản lí việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lí đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;
 
. Quản lí việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
- Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch:
 
. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;
 
. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;
 
. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.
 
- Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin và thể dục thể thao:
 
. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
. Tổ chức và kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lí các trường tiểu học, trung học cơ sở và dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xóa mù chữ và thực hiện các tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;
 
. Quản lí các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hóa, hoạt động của các trung tâm văn hóa-thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lí;
 
. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lí các trung tâm y tế, trạm y tế, chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;
 
. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề, y dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;
 
. Tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.
 
- Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:
 
. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;
 
. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;
 
. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.
 
- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an  toàn xã hội:
 
. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lí lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;
 
. Tổ chức đăng ký‎, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lí các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;
 
. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng nhừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;
 
. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lí hộ khẩu, quản lí việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;
 
. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 
- Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:
 
. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;
 
. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;
 
. Chỉ đạo việc kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;
 
. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
- Trong việc thi hành pháp luật:
 
. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;
 
. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;
 
. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;
 
. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;
 
. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hòa giải ở xã, thị trấn.
 
- Trong việc xây dựng chính quyền và quản lí địa giới hành chính:
 
. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;
 
. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên;
 
. Quản lí công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp trên;
 
. Quản lí hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;
 
. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.
 
2. Thông tin liên hệ
- Trụ sở : Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại :0613.866.259; Fax : 0613.866.405
- Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn
- Website: trangbom.dongnai.gov.vn

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang