Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Thông tin doanh nghiệp nhà nước

Tổng công ty công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo Tài chính riêng Công ty mẹ năm 2018
Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo Tài chính riêng Công ty mẹ năm 2018.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính năm 2018.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 của người lao động
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019 của người lao động.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018
​Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính năm 2018.
File đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2018.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
Ngày 29 tháng 03 năm 2019, ​để đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội năm 2018
Ngày 12 tháng 03 năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội năm 2018.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
Ngày 08 tháng 03 năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
​Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi công khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
​Tiếp tục thoái vốn ở 20 doanh nghiệp nhà nước
Ngày 27-2, Ban Đổi mới doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019. Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp.
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018
Ngày 14 tháng 08 năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai công khai báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và DVTH Đồng Nai thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Bửu Long công bố các báo cáo theo quy định
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Bửu Long công khai các nội dung
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2017
​Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm
Tại buổi họp của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình hoạt động trong quý II và triển khai nhiệm vụ cho quý III, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng lưu ý có 25 doanh nghiệp cần thực hiện thoái vốn nhưng trong 6 tháng đầu năm vẫn chưa doanh nghiệp nào triển khai.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm (2015 - 2017), báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018
Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai các nội dung sau:
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
Ngày 05/6/2018, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm công khai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất.
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2025
​Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt chiến lược sản xuất kinh doanh về kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2025 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
510.760
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,72%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.