Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 12964/UBND –KT chỉ đạo các sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị chủ đầu tư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.
Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 13000/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.
Thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 13021/KH-UBND về thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
Quyết định đính chính Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
​Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4182/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư…
Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4176/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai thực hiện Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư (Khu dân cư số 3) tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Đức mẹ Núi Cúi, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất
Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4148/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Đức mẹ Núi Cúi, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất.
Quyết định Điều 1 Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh
​Ngày 20/11/2018, UBND ban hành Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh như sau:
Quyết định về việc công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát xin giao đất (đợt 3) tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch
Ngày 20/11/2018, UBND ban hành Quyết định số 4111/QĐ-UBND về việc công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát xin giao đất (đợt 3) tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch.
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12471/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4084/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đang sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và định hướng hoạt động của mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12852/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và định hướng hoạt động của mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hỗ trợ phát triển chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.
Ngày 14/11/2018,UBND tỉnh ban hành văn bản 12305/UBND-KT chỉ đạo một số sở, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và một số Doanh nghiệp có liên quan về việc hỗ trợ phát triển chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.
Kế hoạch tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12216/KH-UBND về tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.
Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 12134/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo, đài tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 501-KL/TU ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11129/KH-UBND thực hiện Kết luận số 501-KL/TU ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phụ vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến 2020”.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.9%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.576.658
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,49%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.