Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
​Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Tân được gia hạn sử dụng đất để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc và Bãi chứa cát tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4472/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Tân được gia hạn sử dụng đất để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc và Bãi chứa cát tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Núi Tượng để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4471/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Núi Tượng để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Tà Lài để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 2 xã tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4469/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Tà Lài để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 2 xã tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Lý Lịch 1 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4470/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Lý Lịch 1 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 2 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4468/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 2 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Ray để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4467/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Ray để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Nhạn để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Suối Đục tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Nhạn để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp Suối Đục tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Long Giao để sử dụng vào mục đích Chợ Hoàn Quân tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Long Giao để sử dụng vào mục đích Chợ Hoàn Quân tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4464/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Lý để sử dụng làm Trung tâm học tập cộng đồng tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4463/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 4 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 1 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4462/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 1 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Lâm San để sử dụng vào mục đích nhà văn hóa dân tộc tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tính Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4461/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Lâm San để sử dụng vào mục đích nhà văn hóa dân tộc tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tính Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa ấp Lò Than tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tính Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4460/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Bảo Bình để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa ấp Lò Than tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tính Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Tà Lài để sử dụng làm Trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4459/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Tà Lài để sử dụng làm Trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Sân bóng đá ấp 3 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4458/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Đắc Lua để sử dụng làm Sân bóng đá ấp 3 tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Long Thành

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4457/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Long Thành tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Long Thành.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba bưu điện), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4443/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1A (ngã ba bưu điện), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (bổ sung)
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (bổ sung).
Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
​Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4442/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường vào cụm công nghiệp Long Phước 1, tại xã Long phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.4%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
776.564
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,89%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready