Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính
Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 9131/Ctr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới”.
Quyết định về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phước Tân để thực hiện dự án khu dân cư tại Núi Dòng Dài, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phước Tân để thực hiện dự án khu dân cư tại Núi Dòng Dài, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Quyết định về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh...
Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lua, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn qua xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn qua xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích xây Nhà văn hóa Chơro.
Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án huyện Định Quán tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán để sử dụng vào mục đích xây Nhà văn hóa Chơro.
Quyết định về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất năng lượng tại Phương An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất năng lượng tại Phương An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứ nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứa nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Quyết định về việc điều chỉnh người thuê đất diện tích thuê đất tại Quyết định số 3458/QĐ.UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3096/QĐ-UBND về việc điều chỉnh người thuê đất diện tích thuê đất tại Quyết định số 3458/QĐ.UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc thu hồi đất cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai đang quản lý, tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc thu hồi đất cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai đang quản lý, tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán.
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Định qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Định qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Quyết định cho Công ty Cổ phần Thống Nhất chuyển hình thức thuê đất tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom
Ngày 01 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thống Nhất chuyển hình thức thuê đất tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom.
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8202/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Định đoạn qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Định đoạn qua thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.
Quyết định cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứa nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành thuê đất để làm kho chứa nguyên liệu thuốc lá sơ chế (giai đoạn 2) tại xã An Phước, huyện Long Thành.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.6%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.