Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày 4/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự ATXH trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9019/KH-UBND về hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
Ngày 3/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận 03 xã: Phú Cường (huyện Định Quán), Long Tân (huyện Nhơn Trạch), Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Ngày 3/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc công nhận 03 xã: Phú Cường (huyện Định Quán), Long Tân (huyện Nhơn Trạch), Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Công khai minh bạch về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công năm 2019
Tiếp theo báo cáo số 429/BC-SKHĐT ngày 30/6/2020 và trên cơ sở tổng hợp số liệu do các đơn vị gửi đến (kể cả lần 1 và 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư lập biểu tổng hợp số liệu về công khai minh bạch về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công năm 2019, kèm tài liệu minh chứng để báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và đăng Cổng TTĐT theo quy định.
Văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9026/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc không đủ điều kiện hưởng BHTN và người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo QĐ số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa.
Quyết định phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 22/10/ 2012 của UBND tỉnh
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phân Lilama 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8961/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 1 để quản lý tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Gia Tân 1 để quản lý tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Thành ủy Long Khánh để sử dụng làm Trụ sở làm việc tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của Thành ủy Long Khánh để sử dụng làm Trụ sở làm việc tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 5 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 5 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Sông Trầu để sử dụng làm Nhà văn hóa ấp 3 tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng Khu dân cư và tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện đầu tư xây dựng Khu dân cư và tái định cư tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
97.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
483.654
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,94%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready