Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày cập nhật : 12/04/2022 11:06
1. Chức năng, nhiệm vụ
 
- Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.
 
- Trình UBND tỉnh và trách nhiệm về nội dung quy hoạch kế hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
 
- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch phát triển, các chương trình dự án tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về phương án sử dụng đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi, về biện pháp chống thoái hoá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, quyết định và chịu trách nhiệm về áp dụng giống cây trồng, giống vật nuôi mới, thời vụ. Chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.
 
- Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y, phòng và chống dịch bệnh động thực vật và khắc phục hậu quả dịch bệnh; chỉ đạo; thực hiện kiểm dịch nội địa về động thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
- Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp, trồng rừng, phòng và chống dịch bệnh, cháy rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
- Tổ chức việc điều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích cơ cấu trữ lượng của từng loại rừng; lập bản đồ rừng trên bản đồ tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nong nghiệp và PTNT.
 
- Chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ sơ thiết kế khai thác rừng tự nhiên để UBND tỉnh phê duyệt, hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp của Chính phủ, trình UBND tỉnh việc cấp phép khai thác rừng tự nhiên sau khi được phê duyệt và kiểm tra việc khai thác rừng theo thiết kế đã duyệt.
 
- Trình UBND tỉnh quyết định thành lập các khu rừng phòng hộ, các khu rừng đặc dụng và các khu rừng có tầm quan trọng khác thuộc địa phương theo thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
- Trình UBND tỉnh phân cấp quản lý các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, chương trình mục tiêu cấp, thoát nước đã được phê duyệt.
 
- Thực hiện các qui định về quản lý lưu vực sông, suối khai thác, sử dụng và phát triển tổng hợp các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng chống lũ lụt, bão; xây dựng phương án, biện pháp, và tổ chức thực hiện việc phòng chống lủ lụt, bão, hạn hán, úng ngập,chua phèn, xâm ngập mặn, sạt lở ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.
 
- Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về thủy sản, quyết định và chịu trách nhiệm về áp dụng các giống mới, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sử dụng thuốc thú y và các chế phẩm phục vụ cho thuỷ sản.
 
- Tổ chức công tác bảo vệ thú y, phòng và chống dịch bệnh thú y và khắc phục hậu quả dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện kiểm dịch nội địa về thuỷ sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
- Tổng hợp, trình UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn; theo dõi; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về phát triển nông thôn trên địa bàn.
 
- Hướng dẫn phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phương án được duyệt.
 
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác khuyến nông (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản).
 
- Hướng dẫn việc chế biến nông lâm sản, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 
- Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
- Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức dự báo thị trường nông, lâm sản.
 
- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, ngư nghiệp, diễn biến rừng theo quy định.
 
- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các dự án và xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình ự án được giao.
 
- Tổ chức, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa khoa học công nghệ vào sản xuất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
- Thực hiện hợp tác quốc tế phân cấp của UBND tỉnh và qui định của pháp luật.
 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn của tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do Sở tổ chức thực hiện.
 
- Cấp và thu hồi các giấy phép thuộc các lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
 
- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các quy phạm pháp luật về về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn của tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng chóng lụt bão, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai về bão, lũ lụt, hạn hán, úng ngập, chua phèn, xâm ngập mặn, sạt lở, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.
 
- Chỉ đạo và tổ chức chương trình cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Nhà nước của Sở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.
 
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện.
 
- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường thị trấn làm công tác quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.
 
- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 
- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do UBND tỉnh giao cho.
 
2. Thông tin liên hệ 

- Trụ sở: Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
 
- Điện thoại: (061)3.822.970; Fax: (061)3.827.393
 
 
 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang