Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.17/08/2019Góp ý

Xem góp ý
2Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.16/08/2019Góp ý

Xem góp ý
3Dự thảo Quyết định về cách tính học viên bình quân, tỷ lệ hao hụt viên hàng nằm và không giảm trừ dự toán đối với các ngành đào tạo có tỷ lệ hao hụt số lượng học sinh, sinh viên dưới 10% trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thuộc tỉnh quản lý.11/08/2019Góp ý

Xem góp ý
4Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.11/08/2019Góp ý

Xem góp ý
5Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.09/08/2019Góp ý

Xem góp ý
6Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020.04/08/2019Góp ý

Xem góp ý
7Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.31/07/2019Góp ý

Xem góp ý

Các Dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.30/06/2019Xem góp ý
2Dự thảo Nghị Quyết Quy định thời gian và mức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.10/07/2019Xem góp ý
3Dự thảo Nghị quyết thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.06/07/2019Xem góp ý
4Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.04/07/2019Xem góp ý
5Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh.10/07/2019Xem góp ý
6Dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết và bãi bỏ một số văn bản pháp luật liên quan đến chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản sản, xây dựng cánh đồng lớn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành04/07/2019Xem góp ý
7Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.06/07/2019Xem góp ý
8Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.30/06/2019Xem góp ý
9Dự thảo Nghị Quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.30/06/2019Xem góp ý
10​Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hộ nghèo B theo chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 đã hết tuổi lao động.30/06/2019Xem góp ý
11Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai27/06/2019Xem góp ý
12Dự thảo danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018.10/06/2019Xem góp ý
13Dự thảo Quyết định phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2019.24/06/2019Xem góp ý
14Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.24/06/2019Xem góp ý
15Dự thảo danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018.04/06/2019Xem góp ý
16Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm đầu tư thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.22/06/2019Xem góp ý
17Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2020.14/06/2019Xem góp ý
18Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.17/06/2019Xem góp ý
19Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017–2020.17/06/2019Xem góp ý
20Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.08/05/2019Xem góp ý
21Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định một số nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.08/06/2019Xem góp ý
22​Dự thảo danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 2018.15/05/2019Xem góp ý
23Dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.17/05/2019Xem góp ý
24Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.25/05/2019Xem góp ý
25Dự thảo Quyết định Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.26/05/2019Xem góp ý
26Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Đồng Nai12/05/2019Xem góp ý
27Dự thảo Quy chế hoạt động của truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.16/05/2019Xem góp ý
28Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.17/05/2019Xem góp ý
29Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai.15/05/2019Xem góp ý
30Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn Đồng Nai.04/05/2019Xem góp ý
31​Dự thảo Tờ trình về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.23/04/2019Xem góp ý
32Dự thảo Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.04/05/2019Xem góp ý
33Quyết định ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.22/04/2019Xem góp ý
34Quyết định sửa đổi Khoản 3, Điều 26 của Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.22/04/2019Xem góp ý
35Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.19/04/2019Xem góp ý
36Quyết định Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.19/04/2019Xem góp ý
37Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.30/03/2019Xem góp ý
38Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.16/04/2019Xem góp ý
39Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.13/04/2019Xem góp ý
40Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về nội dung chi chung, chi đặc thù, mức chi cụ thể phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.07/04/2019Xem góp ý
41Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.05/04/2019Xem góp ý
42Dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.01/04/2019Xem góp ý
43Quyết định Về việc bãi bỏ đoạn 2 Điều 2 Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai09/02/2019Xem góp ý
44Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/207 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.28/02/2019Xem góp ý
45Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.23/03/2019Xem góp ý
46Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai.03/03/2019Xem góp ý
47Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.02/03/2019Xem góp ý
48Dự thảo Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.14/02/2019Xem góp ý
49Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.08/02/2019Xem góp ý
50Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.05/02/2019Xem góp ý
51Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai27/01/2019Xem góp ý

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.8%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.051.751
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,88%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.