Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thực hiện chương trình Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2022 với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Tập trung công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chương trình hành động các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đưa các nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XI; tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời, tiếp tục bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.
2. Thông tin kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt, tiếp tục thông tin về Kế hoạch số 13039/KH-UBND, ngày 22/10/2021 về thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 23/10/2021 về các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó, tập trung tuyên tuyền thực hiện hiệu quả nguyên tắc: “5K” + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân.
3. Tập trung tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa””; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2021 của Tỉnh ủy (khóa XI) và kết quả đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2021.
4. Tuyên truyền Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Các điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, các mô hình, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng tại các diễn đàn quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tiếp tục tăng cường thông tin về những đánh giá dư luận quốc tế về kết quả các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, thể hiện uy tín và vị thế của nước ta trên thế giới, khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
6. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội (khóa XV), Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X); Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khóa XI); kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các dự án trọng điểm trong tỉnh, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác dân vận chính quyền; chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững theo tiếp cận đa chiều. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, như: sốt xuất huyết, chân tay miệng; thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và kết quả tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022.
8. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thông báo kết luận các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của ủy ban kiểm tra cấp ủy quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tập trung chống hàng gian, hàng giả, hiện tượng gim hàng, tăng giá dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và kết quả công tác tuyển quân năm 2022.
9. Tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ (nhiệm kỳ 2021-2026); Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên (nhiệm kỳ 2022-2027).
10. Ngoài việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2022, cần tập trung tuyên truyền trọng tâm các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2022, đó là: Kỷ niệm 76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (khóa I) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (06/01/1946); 49 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973); 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), mừng Xuân Nhâm Dần 2022; 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910); 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931); Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/4/2022, tức ngày mùng 10/3 Âm lịch); 47 năm Ngày chiến thắng Xuân Lộc (21/4/1975); 152 năm Ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870); 46 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976) gắn với kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc hội (khóa VI) đổi tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886); 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959); 74 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948); 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925), ...

 

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 

Các tin khác

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang