Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật 01/02/2019 15:26
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Ngày 28/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1111/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lộ trình đề ra tại Chương trình hành động. Song song đó, bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và Chương trình hành động để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị, đảm bảo việc triển khai hiệu quả.
Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Chương trình hành động về PCTN tập trung vào những nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng, ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; kế hoạch số 1148-KH-BCS ngày 04/7/2016 và kế hoạch 5209/KH-UBNDngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng… 
Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN chủ động phòng, ngừa phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN, tại kế hoạch cũng nêu rõ một số giải pháp cụ thể: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường quản lý giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện minh bạch tài sản thu nhập; kiểm soát, tài sản thu nhập; tăng cường công khai minh bạch trong thực thi công vụ; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. 
Tại Kế hoạch đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ban ngành.
Đính kèm:303514_1.pdf303514_1.pdf
Tâm An


Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
96.3%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
839.239
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.