Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Phòng chống tội phạm - Văn bản triển khai

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (16/04/2018 16:23)
Ngày 04/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh (16/04/2018 08:41)
Ngày 04 tháng 04 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3239/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. (24/03/2018 14:49)
Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2347/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. (23/03/2018 16:02)
Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1900/KH-UBND về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (23/03/2018 15:57)
Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2345/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (19/03/2018 06:58)
Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1659/KH-UBND về việc cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (06/11/2017 11:58)
Ngày 21 tháng 11 năm 2012, Thông tư số 71/2012/TT-BCA về việc quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (06/11/2017 11:21)
Ngày 16 tháng 09 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP về việc Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Kế hoạch kiểm tra thực hiện việc sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017. (05/11/2017 14:35)
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11200/KH-UBND về kiểm tra thực hiện việc sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017.
Chỉ thị số 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (26/10/2017 10:34)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh (18/10/2017 08:55)
Ngày 01 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (11/10/2017 14:55)
Ngày 14 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9252/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (01/08/2017 16:05)
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 424/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới (01/08/2017 16:01)
Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (01/08/2017 15:54)
Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Tệ
Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (20/07/2017 14:50)
Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5738/KH-UBND về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh (06/06/2017 10:58)
Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4057/UBND-VX về việc đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm" (17/04/2017 15:10)
Ngày 3 tháng 04 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2964/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
Triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 42 của tỉnh về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng năm 2017 (10/04/2017 15:05)
Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 41/KH-LĐTBXH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành số 42 của tỉnh về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng năm 2017.
Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017 (13/02/2017 09:11)
Ngày 23 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.476.836
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,56%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.