Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 (03/06/2021 09:15)
Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.
Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai năm đợt 1 năm 2021 (26/05/2021 10:58)
​Ngày 21/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai năm đợt 1 năm 2021.
Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (11/05/2021 09:12)
​Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
Quyết định công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2020 (06/05/2021 09:39)
​Ngày 04/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Quyết định phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai (29/04/2021 14:16)
​Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề cương “Chương trình Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025” (05/04/2021 13:46)
​Ngày 02/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề cương “Chương trình Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025”.
Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/03/2021 16:17)
​Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (25/02/2021 14:34)
​Ngày 25/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán lập Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 (21/12/2020 14:45)
​Ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.
Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (20/11/2020 11:14)
​Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020 (19/11/2020 14:33)
​Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4391/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020.
Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch (19/11/2020 14:28)
​Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4387/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch (19/11/2020 14:19)
​Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4385/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 -2030 (09/11/2020 14:05)
​Ngày 6/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 -2030.
Quyết định về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2024 (21/10/2020 10:31)
Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2024.
Quyết định triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/08/2020 16:13)
Ngày 4/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công nhận 03 xã: Phú Cường (huyện Định Quán), Long Tân (huyện Nhơn Trạch), Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (04/08/2020 13:41)
Ngày 3/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc công nhận 03 xã: Phú Cường (huyện Định Quán), Long Tân (huyện Nhơn Trạch), Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025. (29/07/2020 15:16)
Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.
Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ UB Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở KDC thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" (24/07/2020 16:23)
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (21/07/2020 08:46)
Ngày 17/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
84.2%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
341.497
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,90%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMSố ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýtĐiện lực Đồng Nai

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready