Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Cải cách hành chính

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục chính trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đồng Nai (14/01/2021 11:02)
​Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục chính trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện (12/01/2021 16:28)
​Ngày 08/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện.
Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 10:06)
​Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4923/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (29/12/2020 09:07)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4882/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định triển khai Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (28/12/2020 16:13)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4879/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (28/12/2020 16:07)
​Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4878/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (25/12/2020 10:47)
​Ngày 24/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4900/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (22/12/2020 16:15)
​Ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4806/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
Quyết định v/v công bố TTHC và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục HC được sửa đổi, b/s về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành LĐTB-XH, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (22/12/2020 15:37)
​Ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4805/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai (22/12/2020 14:46)
​Ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4804/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (02/12/2020 09:01)
​Ngày 01/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4552/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc ban hành mới, bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, Uỷ ban Nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai (23/11/2020 14:09)
​Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4422/QĐ-UBND về việc ban hành mới, bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, Uỷ ban Nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuế, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (10/11/2020 14:55)
​Ngày 9/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4201/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuế, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (10/11/2020 14:45)
​Ngày 9/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai (23/10/2020 15:12)
Ngày 23/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3913/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai (13/10/2020 16:17)
Ngày 12/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (08/10/2020 10:55)
Ngày 07/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3650/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện (05/10/2020 16:07)
Ngày 05/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3606/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện.
Quyết định ban hành Quy trình dịch vụ công Cấp số nhà Lĩnh vực Nhà ở Ngành Xây dựng tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/10/2020 15:46)
Ngày 05/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình dịch vụ công Cấp số nhà Lĩnh vực Nhà ở Ngành Xây dựng tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (23/09/2020 10:13)
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
1 - 20 Next

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
82.9%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
54.320
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,88%
Đã xử lý
Họp báo UBND tỉnhDanh sách người phát ngôn tỉnh Đồng NaiCuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật năm 2020"SĐT đường dây nóng BCĐ 389/ĐP tỉnh Đồng NaiXÂY DỰNG ĐẢNGSÂN BAY LONG THÀNHDANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ THÀNH PHỐCHUYỂN ĐỔI SỐChương trình đề tài khoa họcPhòng chống
tham nhũng
Lịch tiếp người dân, doanh nghiệpCải cách hành chính và cuộc sốngchuẩn tiếp cận pháp luậtĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNGGIÁO DỤCTƯ PHÁPQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGTÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VIỆN TRỢDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCY TẾTHỂ DỤC - THỂ THAOVĂN HÓA - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘITHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘCCÔNG KHAI TỔ CHỨC CÁN BỘTHANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁOBẢN ÁN QĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤPPHÒNG CHỐNG TỘI PHẠMBầu cử quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Số ĐT đường dây nóngDân hỏi - Giám đốc sở trả lờiKiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0An sinh xã hội tỉnh Đồng NaiThư điện tửGiá cả thị trườngCông báo đồng naiKhen thưởng xử phạtTủ sách đồng naiThông tin thống kêCƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPLVăn bản QPPLĐào tạo sau Đại họcĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤTTra cứu thông tin đất đaiThông tin xe khách, xe buýt

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 

 

ipv6 ready