Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Long Khanh시는 2025년에 II유형 도시가 되도록 결심함

(CTT-Dong Nai) – 5 31 오후에 Long Khanh 인민위원회는 설립 5주년 회의 (2019-6-1 – 2024-6-1) 엄숙하게 조직한다

85242ceb04302a48181f67da8fb0bfd1-2024-06-01.16-30-04.jpg 


공산당 중앙 위원, 성 서기관 Nguyen Hong Linh은 Long Khanh시 인민위원회, 지방정부, 공산당에 축하하기 위해 지방 베트남 조국위원회 및 인민위원회-인민회의의 꽃을 수여한다.

회의에 참여하고 축하하기 위해 다음 동지들이 있다: 공산당 중앙 위원, 성 서기관 Nguyen Hong Linh, 성 상임 부서기관, 성 상임위원회 위원 Ho Thanh Son, 지방 조국 전선위원회 회장 Cao Van Quang, 성 조직위원회 회장 Dao Van Phuoc, 성 인민운동위원회 회장 Cao Tien Dung, 성 인민회의 부회장 Hoang Thi Bich Hang, 성 감사위원회 주임 Huynh Thanh Binh 및 성 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang이 있다. 

설립 이후 Long Thanh시의 모습은 여러 번 바뀌었고 경제는 계속 성장하며 경제 구조는 올바른 방향으로 발전했다. 총 사회 개발 투자 자본은 연평균 28% 증가했으며 연간 예산 수입은 성 추정치를 초과했다. 1인당 평균 소득은 1인당 1억 4,500만 동에 달했다 (설립 전 2018년에 비해 3,555만동 증가한다).

Long Khanh시는 인프라 투자, 사회 주택 개발, 감사 사업, 사회 보장, 교육 개발, 의료 서비스 개발, 선진적인 새로운 농촌 지역 및 모델 구축 등에서 많은 긍정적인 변화를 달성했다. 2025년에 II유형 도시가 되도록 Long Khanh을 개발하는 것을 개발한다.

앞으로 개발 방향에 대해 Long Khanh시 인민위원회 의장, 성 부서기관 Do Chanh Quang은 다음과 같이 알려준다. 도시는 계속해서 당위원회와 당국의 역할과 책임을 강화하고 조국전선과 사회정치조직의 역할을 촉진하며 녹색-깨끗하고 아름다운 도시환경 구현에서 공감대를 형성할 것이다. 도시 질서 관리와 관련된 도시 인프라를 구축, 업그레이드 및 개조하기 위한 투자 프로젝트의 실행을 가속화하여 보안, 질서 및 교통 안전을 보장한다.
농업 및 농촌 산업화 방향으로 경제 발전을 촉진하고 전형적인 지역 제품 브랜드를 구축하며 특히 제품 품질을 향상시키는 데 중점을 둔다. 서비스 센터, 농업 생태 관광, 문화 역사 관광 등 무역 프로젝트에 대한 투자를 유치한다. 녹색-문명-안전-현대 Long Khanh시를 구축한다. ​​​

Hoang Giang

아틀라스 Dong Nai 성

방문수

오늘:
모두:

​​포털 사이트 Dong Nai 성

감독기관: Dong Nai 성 인민위원회 사무소
담당자: Nguyen Kim Long씨 –Dong Nai 성 인민위원회 총무실장
주소: Dong Nai 성, Bien Hoa 시, Thanh Binh 동, Nguyen Van Tri 길, 02 번지
전화: (0251).3847292.
소스를 지정 "Dong Nai 성 포털 사이트" 또는 "www.dongnai.gov.vn"
​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang