Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
산업 및 무역 개발에 대한 Thong Nhat현과 협력

(CTT-Dong Nai)-6 7일에 인민위원회 부의장 지역에서 산업-무역 개발 상황에 대한 Thong Nhat 인민위원회와 협력했다. 회의에 참여하며 산업무역청장 Pham Van Cuong Thong Nhat 인민위원회 의장 Mai Van Hien 있다.

​​969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-06-07.17-25-51.jpg

성 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang은 회의에서 결론을 발표한다.

회의에서 Thong Nhat현 인민위원회 대표자는 식품 위생 및 안전 문제와 관련된 몇 가지 어려움과 문제를 공유했다. 지역 시장에 대한 투자를 촉구하는 작업은 특히 새로운 시장 구축에 대한 투자를 요구하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다. 현도 유관기관, 부문에 확장 Long Khang산업단지, Dau Giay산업단지를 확장하기 위한 절차, 프로세스를 안내한다. Quang Trung 1, Quang Trung 2 산업 클러스터 프로젝트를 수행한다. Hung Loc산업 클러스터 면적을 단축한다. 

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-06-07.17-26-48.jpg

Thong Nhat현 인민위원회 의장 Mai Van Hien은 회의에서 발표한다.

또한 지역에서는 해당 지역의 도로를 업그레이드하고 확장하는 프로젝트의 실행 속도를 높이기 위해 교통 통로의 전기 시스템 재배치에 따른 장애물을 제거하는 솔루션도 제안했다.969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-06-07.17-27-25.jpg

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-06-07.17-27-25 (1).jpg 

산업무역청장 Pham Van Cuong은 회의에서 의견을 발표한다.

회의에서 발표하며 성 인민위원회 부의장 Nguyen Thi Hoang은 지역에 협력을 요청하고 유관기관에 협력하여 해당 지역의 산업 및 상업 개발의 어려움과 장애물은 물론 지역 전력 부문과 관련된 권장 사항을 검토하고 처리한다.

산업무역청은 산업 클러스터, 전기 인프라, 농촌 시장 개발, 산업 및 무역 진흥 활동 측면에서 해당 지역의 산업 및 무역 분야와 관련된 메커니즘 및 정책을 검토하고 전자상거래를 촉진하기 위해 지역과 협력한다. 특히 전기 인프라 및 산업 클러스터, 특히 Quang Trung 산업 클러스터 프로젝트와 관련된 어려움과 장애물을 제거해야 한다. 관련 부서 및 지점과 협력하여 지역과 함께 식품 위생 및 안전 검사를 강화한다. Dau Giay 농산물 및 식품 도매 시장의 무역 연결 및 개발과 관련된 문제이다. ​​

Vi Quan

아틀라스 Dong Nai 성

방문수

오늘:
모두:

​​포털 사이트 Dong Nai 성

감독기관: Dong Nai 성 인민위원회 사무소
담당자: Nguyen Kim Long씨 –Dong Nai 성 인민위원회 총무실장
주소: Dong Nai 성, Bien Hoa 시, Thanh Binh 동, Nguyen Van Tri 길, 02 번지
전화: (0251).3847292.
소스를 지정 "Dong Nai 성 포털 사이트" 또는 "www.dongnai.gov.vn"
​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang