Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tỉnh ủy

Cập nhật 16/09/2016 15:07
Xem với cỡ chữ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị
a. Chức năng
- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.
b. Nhiệm vụ
*Nghiên cứu, đề xuất:
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.
- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
*Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.
- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản đo địa phương quản lý.
- Sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.
*Thẩm định, thẩm tra:
Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy.
*Phối hợp:
- Với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh ủy để quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
- Với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy.
- Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ tuyên giáo cấp ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.
*Thực hiện một sổ nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:
- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.
- Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.
- Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.
- Là cơ quan thường trực một số ban chỉ đạo của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
2. Bộ máy tổ chức
a.  Lãnh đạo ban: 01 đồng chí Trưởng Ban và các đồng chí Phó Trưởng Ban.
b. Các phòng, bộ phận trực thuộc:
Phòng Thông tin - Tuyên truyền; phòng Hành chính - Tổng hợp, Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng và Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo.
3. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 90 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251.3822404 
Fax: 0251.3948289
4. Thông tin Lãnh đạo đơn vị
a. Họ và tên: Thái Bảo
Chức vụ: Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
b. Họ và tên: Phạm Tấn Linh
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Điện thoại: 0251.3816408; 0918.153.422

Đơn vị liên quan

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.