Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Tỉnh ủy

Cập nhật 16/09/2016 14:55
Xem với cỡ chữ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy


I. Chức năng:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng thuộc lĩnh vực: tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổ chức đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh.

2. Là cơ quan hướng dẫn chuyên môn - nghiệp vụ  về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổ chức đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ của Tỉnh ủy.

II. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

1.1- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

1.2- Xây dựng đề án, phương án, kế hoạch về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.3- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, từ chức, tiếp nhận, biệt phái, hiệp y và chính sách cán bộ).

1.4- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

2.1- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2.2- Nghiệp vụ công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho các huyện, thị, thành ủy và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2.3- Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.4- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

3. Thẩm định, thẩm tra:

3.1- Thẩm định các đề án về: tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

3.2- Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy của hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh theo phân cấp.

3.3- Thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, từ chức, tiếp nhận, biệt phái, hiệp y và chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

3.4- Thẩm tra, xác minh đề xuất kết luận đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo quy định.

4. Phối hợp:

4.1- Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

4.2- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

4.3- Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội huyện, thị, thành phố.

4.4- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  giao:

5.1- Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh.

5.2- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể trong tỉnh. Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ tỉnh thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

5.3- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

5.4- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính sách, về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

5.5- Quyết định xếp ngạch, nâng ngạch, nâng lương đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể ngạch chuyên viên chính và tương đương.

5.6- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

5.7- Tổ chức thi tuyển hoặc phối hợp tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh.

5.8- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh.

5.9- Thực hiện các công việc khác khi được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

III. Bộ máy tổ chức:

1. Lãnh đạo ban: Gồm Trưởng ban và 04 Phó trưởng ban, trong đó có 1 Phó trưởng ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Các đơn vị trực thuộc:

2.1- Văn phòng ban.

2.2- Phòng Tổ chức - cán bộ.

2.3- Phòng Chính sách - đào tạo.

2.4- Phòng Tổ chức đảng - đảng viên (trước đây là Phòng Huyện-Cơ sở-Đảng viên).

2.5- Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

IV. Thông tin liên hệ:

1. Địa chỉ: 90 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Số điện thoại: 0251.3822422

3. Hộp thư điện tử: btc@dongnai.gov.vn

V. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Trưởng ban

- Họ và tên: Phạm Văn Ru

- Số điện thoại: 0251.3824248 hoặc 0913.775.145

- Email: rupv.btc@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng ban Thường trực

- Họ và tên: Đặng Minh Nguyệt

- Số điện thoại: 0251.3822446 hoặc 0918.100.329

- Email: nguyetdm@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng ban

- Họ và tên: Nguyễn Thành Công

- Số điện thoại: 0251.3826675 hoặc 0913.851.340

4. Phó Trưởng ban

- Họ và tên: Nguyễn Văn Đấu

- Số điện thoại: 0251.3824248 hoặc 0918.190.153​

Đơn vị liên quan

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.