Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Ủy ban nhân dân

Cập nhật 16/09/2016 14:30
Xem với cỡ chữ

Sở Tư pháp


​I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 

1. Chức năng:

- Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

- Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

- Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy họach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

- Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.

. Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác của UBND chủ trì soạn thảo theo sự phân công của UBND tỉnh.

. Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy định pháp luật do Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh.

. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ tư pháp.

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành.

. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND huyện; hướng dẫn UBND huyện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND xã theo quy định của pháp luật.

. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Về phổ biến giáo dục pháp luật:

. Xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

. Làm Thường trực hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh.

. Thống kê và tổ chức các hoạt động xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở địa phương.

. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật.

. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khóm và một số hình thức khác (gọi chung là tổ dân phố) phù hợp với quy định của pháp luật.

. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương.

. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

. Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động công chứng của các phòng công chứng thuộc Sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về chứng thực của UBND huyện, xã trong phạm vi địa phương.

. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự của địa phương theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Về quản lý hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:

. Hướng dẫn kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương.

. Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về việc cập nhật nội dung Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật:

. Trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn luật sư.

. Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Luật sư, công ty luật hợp danh, Chi nhánh văn phòng Luật sư, chi nhánh công ty luật hợp danh, Trung tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

. Thực hiện đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động chi nhánh công ty Luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

. Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề Luật sư của Việt Nam và tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

. Theo dõi việc thuê Luật sư nước ngoài, Luật sư Việt Nam, việc hợp tác hành nghề, việc nhận Luật sư tập sự Việt Nam của tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam, việc thuê và hoạt động hành nghề của Luật sư nước ngoài tại Văn phòng luật sư, Công ty Luật hợp doanh Việt Nam.

. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật cho các tư vấn viên pháp luật.

. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.

. Giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức một số hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật.

. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

. Xây dựng, trình UBND tỉnh chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp và tổ chức thực hiện chương trình đó.

. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi của Sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.

. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tư pháp.

. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở; tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật.

. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

II. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Số 2, Nguyễn Văn Trị, trụ sở khối Nhà nước, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251)3.822.528;  Fax: (0251)3.819.833

- Email: stp@dongnai.gov.vn

- Website: stp.dongnai.gov.vn​​

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.