Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Ủy ban nhân dân

Cập nhật 16/09/2016 14:29
Xem với cỡ chữ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng quản lý Nhà nước và phụ trách một số mặt công tác sự nghiệp về lĩnh vực lao động thương binh – xã hội trên địa bàn tỉnh theo luật pháp chính sách của Nhà nước quy định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo đúng thể thức nhà nước quy định.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ đường lối, luật pháp, chính sách của nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng phương hướng, mục tiêu các giải pháp lớn trong kế hoạch dài hạn, hàng năm của tỉnh thuộc lĩnh vực lao động – thương binh – xã hội, giúp UBND tỉnh quản lý chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện phướng hướng, nhiệm vụ đó.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ngành có liên quan để tổ chức thực hiện luật pháp chế độ chính sách về lĩnh vực lao động – thương binh – xã hội.

- Tổ chức nghiên cứu, cụ thể hoá chế độ, chính sách của nhà nước, soạn thảo các văn bản của tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đối với người lao động và các đối tượng xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh và luật pháp của nhà nước.

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.

- Cải tiến cơ chế, chính sách khuyến khích cơ sở sản xuất kinh doanh của tập thể, cá nhân tạo việc làm cho lao động xã hội.

- Bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động; thực hiện các chính sách chế độ về tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các hình thức trả lương, trả công lao động, người đi xây dựng vùng kinh tế mới, lao động nghĩa vụ, người đi lao động ở nước ngoài.

- Các chính sách của nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh đối với: cán bộ lão thành cách mạng, người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, quân nhân phục viên chuyển ngành, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già yếu cô đơn, người gặp khó khăn đói nghèo và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu tế trợ giúp của nhà nước và xã hội.

- Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể xây dựng, phát triển các hình thức bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện của tổ chức và cá nhân nhằm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội; giúp đỡ xã hội (hoạt động nhân đạo vì đối tượng của ngành) và các tổ chức quần chúng hoạt động đúng mục đích, điều lệ của Hội và luật pháp của nhà nước, Tổ chức cứu trợ xã hội thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng khi gặp nhiều khó khăn, hiểm nghèo do thiên tai, bệnh tật…gây nên.

- Điều tra sưu tầm tổng hợp tư liệu, xây dựng hồ sơ tội ác chiến tranh xâm lược của kẻ thù ở địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo vệ, tôn tạo các chứng tích, di tích chiến tranh để phục vụ cho công tác tuyên truyền đối nội, đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra nhà nước đối với các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành luật pháp, chính sách thuộc lĩnh vực lao động – thương binh xã hội.

- Xem xét và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động – thương binh – xã hội, cùng các cơ quan có liên quan đến các mặt công tác của ngành.

- Kiện toàn tổ chức của ngành và xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác lao động – thương binh – xã hội ở địa phương.

- Sơ kết, tổng kết các mặt công tác của ngành ở địa phương, thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH, tổng hợp và đề nghị khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác lao động thương binh xã hội.

3. Chức năng hoạt động sự nghiệp:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức đào tạo lại nghề, nâng cao tay nghề cho công nhân trong sản xuất, và đào tạo nghề cho xã hội, tham gia sắp xếp lao động và giới thiệu việc làm cho người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội còn khả năng lao động có nhu cầu việc làm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án giải quyết việc làm, di dân phát triển vùng kinh tế mới, công tác định canh định cư của đồng bào dân tộc, lao động ở nước ngoài, huy động lao dộng công ích theo luât pháp nhà nước.

- Tổ chức quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình nước sinh hoạt nông thôn, chương trình phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác bảo trợ xã hội bao gồm:

- Xác định người được hưởng chính sách, mức trợ cấp, cấp giấy chứng nhận.

- Thực hiện chế độ trợ cấp và những việc làm liên quan đến giải quyết chế độ.

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền thực hiện chính sách của nhà nước và các chủ trương, quyết định của UBND tỉnh về lao động – thương binh – xã hội.

- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, thăm viếng các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng.

- Quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công ở địa phương.

- Phối hợp với ngàng y tế tổ chức thực hiện giám định y khoa về thương tật, khả năng lao động cho người lao động và các đối tượng xã hội.

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, vật tư của ngành ở địa phương (kể cả các chương trình, dự án tài trợ của quốc tế). Hướng dẫn thực hiện việc đóng BHXH, các quỹ xã hội khác, chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp phụ cấp cho các đối tượng hưỏng chính sách lao động TBXH.

4. Quyền hạn:

- Yêu cầu các ngành, các đơn vị, các cơ quan hành chính sự ngiệp, sản xuất kinh doanh trong và ngoài quốc doanh thực hiện tốt luật pháp, chính sách chế độ thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất giúp Sở tổng hợp phục vụ cho công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động – TBXH.

- Kiến nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh ở các thành phần kinh tế, tổ chức tốt các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ sử dụng máy móc thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Cảnh cáo, phạt tiền hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan hình sự những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hộ lao động, nếu xét thấy có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định phân cấp. Xem xét chấp thuận các giải pháp an toàn lao động. Cho phép đưa vào sử dụng những cơ sở, máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo hộ lao động (danh mục do nhà nước quy định).

-  Được tham dự và triệu tập các hội nghị bàn hoặc kiểm điểm tình hình công tác có liên quan đến chế độ chính sách thuộc ngành lao động thương binh xã hội phụ trách. Triệu tập cán bộ của ngành (cả cấp huyện và phường xã); sơ, tổng kết công tác của ngành và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Quản lý công tác tổ chức cán bộ của ngành theo sự phân cấp của UBND tỉnh. Đề xuất với UBND tỉnh trong việc đề bạt, bổ nhiệm và xử lý kỷ luật cán bộ của ngành do cấp trên quản lý

- Được quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, cơ quan pháp luật có thái độ xử lý đối với những cá nhân, đơn vị, xác nhận sai sự thật trong việc công nhận danh hiệu hưởng các chính sách, chế độ thương binh và xã hội. Thu sổ và đình chỉ trợ cấp đối với những người không đúng đối tượng hưởng chế độ chính sách.

II. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: 05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3.847.798; Fax: (0251)3.846.184

- Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn

- Website: sldtbxh.dongnai.gov.vn 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.