Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Ủy ban nhân dân

Cập nhật 16/09/2016 14:24
Xem với cỡ chữ

Sở Khoa học và Công nghệ


I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng:

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hóa); an toàn bức xạ và hạt nhân và thông tin khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo phát luật của Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách và pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân và thông tin khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hằng năm và nhiệm vụ về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, hàng hoá; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân và thông tin khoa học, công nghệ phù hợp phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ tại địa phương và quyết định hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh trình UBND tỉnh chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ khoa học công nghệ của tỉnh; xây dựng, tổ chức hoạt động các phòng thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động khoa học và công nghệ, thử nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin tư liệu khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình UBND tỉnh dự toán ngân sách hằng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tất cả các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; các biện pháp thu hút tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh; thành lập và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chương trình, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiên chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân.

- Tổ chức xét chọn, tuyển chọn và phê duyệt các cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu, công bố và đánh giá kết quả đóng góp nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sau khi đưa vào ứng dụng trong thực tiển.

- Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức khoa học công nghệ của tỉnh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất – đời sống và tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định; đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thẩm định, giám định về công nghệ đối với các dự án đầu tư trong tỉnh theo phân cấp; theo dỗi, tổng hợp và hướng dẫn việc đánh giá trình độ công nghệ trong các tổ chức kinh tế của tỉnh; tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của tỉnh hằng năm.

- Xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Sở.

- Thực nghiệm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định pháp luật.

- Trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa thành lập cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về Công nghệ Thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về Công nghệ Thông tin ở địa phương, nhiệm vụ cụ thể như sau:

. Xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hằng năm và 05 năm phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hằng năm và 05 năm sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

. Chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

. Tổ chức thiết kế, tiếp nhận và chuyển giao các phần mềm tin học phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quản lý công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ;

. Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

. Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Tiến hành việc kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;.

Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động chứng nhận, công nhận, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp theo tiêu chuẩn phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quản lý các hoạt động sáng kiến, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

. Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất. Theo dõi, tổng hợp và tuyên truyền phổ biến các sáng kiến của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh;

. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thống nhất và chịu trách nhiệm quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân:

. Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế;

. Tổ chức khai báo, thống kê định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ tại địa phương;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân tại địa phương. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chóng, khắc phục hậu quả sự cố bức xạ hạt nhân.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và thông tin khoa học, công nghệ.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

- Quản lý nhà nước về các hoạt động của Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thống kê và quản lý nguồn lực khoa học công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ với UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Quyền hạn

- Được quyền khen thưởng hoặc trình UBND tỉnh hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định khen thưởng những đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Kiểm tra và thanh tra nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về khoa học và công nghệ và đúng với đúng quy định của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Được quyền xử lý hành chính và đề nghị truy tố trước pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm việc chấp hành pháp luật về khoa học và công nghệ ở địa phương thuộc thẩm quyền phân cấp của UBND tỉnh.

- Triển khai các chủ trương chính sách của Trung ương và UBND tỉnh về khoa học và công nghệ đối với các ngành các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên toàn tỉnh.

- Có quyền đôn đốc, nhắc nhở các ngành, các cấp gửi kế hoạch khoa học và công nghệ theo nội dung, thời gian quy định và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của ngành mình theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để kiến nghị với UBND tỉnh về chính sách và biện pháp cụ thể về khoa học và công nghệ nhằm thực hiện tốt mục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quản lý tổ chức, cán bộ công chức, tài chính và tài sản cơ quan theo sự phân công và phân cấp của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước 

- Được đề nghị nâng lương và tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, khen thưởng hoặc kỷ luật cán bộ công chức thuộc Sở theo sự phân công cấp quản lý và chỉ tiêu biên chế được giao.

4. Các phòng ban trực thuộc

Văn phòng Sở

Thanh tra Sở

Phòng Quản lý Khoa học

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

Phòng Quản lý chuyên ngành

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Pháp chế

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Ban Quản lý dự án

Trung tâm Phát triển Phần mềm

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học & Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

II. Lãnh đạo đơn vị

1. Giám đốc Nguyễn Thị Hoàng

Điện thoại liên lạc: 0251.3822297; 0908.174.171

Email: director@dost-dongnai.gov.vn

III. Thông tin liên hệ
 

-Trụ sở: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: (0251)3.822.297; Fax: (0251)3.825.585

- Email: skhcn@dongnai.gov.vn

- Website: dost-dongnai.gov.vn​

 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.