Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Ủy ban nhân dân

Cập nhật 16/09/2016 14:15
Xem với cỡ chữ

Sở Kế hoạch và Đầu tư


1. Chức năng, nhiệm vụ

 1.1. Chức năng

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai. Giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 5 năm và dài hạn của tỉnh, các chủ trương biện pháp về đầu tư trong nước, nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, vế quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), công tác đấu thầu. Phối hợp với các Sở, ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Đồng Nai. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động tại địa phương theo Luật Doanh Nghiệp và Luật doanh Nghiệp Nhà Nước, đồng thời giúp UBND tỉnh điều hành thực hiện các mục tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản ở Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh .

1.2. Nhiệm vụ

- Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

- Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 06 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.

- Phối hợp với các Sở, ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Lầu 3, Trụ sở khối Nhà nước tỉnh, số 02 Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251)3.822.505; Fax: (0251)3.823.882, (0251)3.941.718

- Email: skhdt@dongnai.gov.vn

- Website: dpidongnai.gov.vn

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

bản đồ hành chính tỉnh

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.