Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh. Tải về​.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/03/2018 đến ngày 16/04/2018.

2. Dự thảo Nghị quyết Quy định về chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với nghệ sĩ và viên chức thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống và Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/03/2018 đến ngày 15/04/2018.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/03/2018 đến ngày 16/04/2018.

4. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/3/2018 đến ngày 20/4/2018.

5. Dự thảo Nghị quyết Quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi tài liệu tài chính – ngân sách phục vụ kỳ họp định kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp; biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch để thực hiện các báo cáo tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình​.
- Dự thảo Nghị quyết​.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 22/03/2018.

6. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Dự thảo Đề án.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.

7. Dự thảo Quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.

8. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020. Tài liệu bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 của UBND tỉnh.
- Báo cáo thuyết minh về việc đề nghị ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 của UBND tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; bản chụp ý kiến góp ý.
- Thông báo kết luận (thay biên bản) cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh mở rộng về việc thống nhất dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
- Tài liệu tham khảo về quy định chuẩn nghèo đa chiều của các tỉnh lân cận (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, và chuẩn nghèo hiện tại của Đồng Nai).
File Tài liệu.

- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.

9. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/03/2018 đến ngày 30/04/2018.

10. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/4/2018 đến ngày 02/5/2018.

11. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/4/2018 đến ngày 04/5/2018.

12. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/4/2018 đến ngày 18/5/2018.

13. Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.

- Dự thảo Nghị quyết.

- Dự thảo Đề án.

- Dự thảo định mức hoạt động của Trung tâm, nhà văn hóa.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/4/2018 đến ngày 18/5/2018.

14. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp và thời hạn phối hợp thẩm định, giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/4/2018 đến ngày 21/5/2018.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo các VBQPPL trên tại đường dẫn sau đây: Góp ý

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2017: Tải về.

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2018:

1. Dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/12/2017 đến ngày 06/01/2018.

2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/12/2017 đến 14/01/2018.

3. Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/12/2017 đến ngày 20/01/2018.

4. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

5. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/01/2018 đến ngày 05/02/2018.

6. Dự thảo Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/01/2018 đến ngày 26/02/2018.

7. Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/02/2018 đến ngày 06/03/2018.

8. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Khu xã hội - Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai trong thời gian tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28/02/2018 đến ngày 28/03/2018.

9. Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/03/2018 đến ngày 01/04/2018.

10. Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/03/2018 đến ngày 01/04/2018.

11. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách, tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/03/2018 đến ngày 02/04/2018.

12. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/03/2018 đến ngày 05/04/2018.

13. Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/03/2018 đến ngày 09/04/2018.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95.7%
Hồ sơ đúng hạn

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,55%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.