Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 và bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Bảng So sánh tiêu chuẩn.
- Quy định So sánh tiêu chuẩn.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/10/2018 đến ngày 10/11/2018.

2. Dự thảo Quyết định về việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/10/2018 đến ngày 11/11/2018.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách cấp tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp tỉnh.
- Dự thảo Nghị Quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 13/10/2018 đến ngày 13/11/2018.

4. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/10/2018 đến ngày 17/11/2018.

5. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/10/2018 đến ngày 18/11/2018.

6. Dự thảo danh sách các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018. ​Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

7. Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/10/2018 đến ngay 24/11/2018.

8. Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/10/2018 đến ngày 24/11/2018.

9. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.

- Dự thảo Nghị quyết.

Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/10/2018 đến ngày 25/11/2018.

10. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, vận hành hệ thống giám sát tải trọng phương tiện vận chuyển trên địa bàn tỉnh.
- Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/10/2018 đến ngày 25/11/2018.

11. Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/10/2018 đến ngày 25/11/2018.

12. Dự thảo Nghị quyết về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/10/2018 đến ngày 29/11/2018.

13. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/10/2018 đến ngày 30/11/2018.

14. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/10/2018 đến ngày 30/11/2018.

15. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/12/2018.

16. Dự thảo Nghị quyết thông qua sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 40/2016/NQ - HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 2/11/2018 đến ngày 2/12/2018.

17. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/11/2018 đến ngày 06/12/2018.

18. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đề bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 07/11/2018 đến ngày 07/12/2018.

19. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018.

​20. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/11/2018 đến ngày 12/12/2018.

21. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 13/11/2018 đến ngày 13/12/2018.

22. Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/11/2018 đến ngày 19/12/2018.

​23. Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/11/2018 đến ngày 20/12/2018.

24. Dự thảo về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/11/2018 đến ngày 14/12/2018.

25. Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/11/2018 đến ngày 27/12/2018.

26. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống và câu cá giải trí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự thảo Quyết định.

Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/11/2018 đến ngày 27/12/2018.

27. Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/11/2018 đến ngày 30/12/2018.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo các VBQPPL trên tại đường dẫn sau đây: Góp ý.

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2017: Tải về.

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2018: Tải về.

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
94.9%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.576.658
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,49%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.