Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

01. Dự thảo Đề án và Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Đề án về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thông qua Đề án. Tải về
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết. Tải về
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/02/2017 đến ngày 20/3/2017.

02. Dự thảo Nghị quyết về lệ phí cấp Chứng minh nhân dân và Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Đề án về lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Nghị quyết về lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Đề án về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về
- Dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/2/2017 đến ngày 30/3/2017.

3. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017

4. Dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Đề án thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Tờ trình về việc trình thông qua Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Đề án về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/03/2017 đến ngày 03/04/2017.

5. Dự thảo Nghị quyết về thông qua Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết về thông qua Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 07/03/2017 đến ngày 07/04/2017.

6. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Đề án về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xem xét, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/3/2017 đến ngày 14/4/2017.

7. Dự thảo 03 Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
7.1 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Đề án.
Dự thảo Nghị quyết.
7.2 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Đề án.
Dự thảo Nghị quyết.
7.3 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Đề án.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/3/2017 đến ngày 14/4/2017.

8. Dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
- Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/03/2017 đến ngày 22/04/2017.

9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Đồng Nai quản lý.
- Dự thảo Tờ trình về việc quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Đồng Nai quản lý. Tải về.
- Dự thảo Phương án giá. Tải về.
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Đồng Nai quản lý. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/3/2017 đến ngày 27/4/2017.

10. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28/3/2017 đến ngày 28/4/2017.

11. Dự thảo Đề án thu phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/3/2017 đến ngày 29/4/2017.

12. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/3/2017 đến ngày 30/4/2017.

13. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời hạn lấy ý kiến từ ngày 06/4/2017 đến ngày 06/5/2017.

14. Dự thảo Đề án thu phí tham quan di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế khoản 16 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 02/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/4/2017 đến ngày 08/5/2017.

15. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Đề án. Tải về.

- Dự thảo Tờ trình. Tải về

- Dự thảo Nghị quyết. Tải về

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/04/2017 đến ngày 11/5/2017.

16. Dự thảo Đề án và Nghị quyết thu phí tham quan Bảo tàng Đồng Nai.

- Dự thảo Đề án. Tải về.

- Dự thảo Nghị quyết. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/4/2017 đến ngày 12/5/2017.

17. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/4/2017 đến ngày 21/5/2017.
18. Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình. Tải về.
- Dự thảo Đề án. Tải về.
- Dự thảo Nghị quyết. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/4/2017 đến ngày 21/5/2017.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại đường dẫn sau đây: Góp ý

Trân trọng.

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
93.6%
Hồ sơ đúng hạn

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061).3827555; Fax: (061).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.