Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Tăng cường các quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Đăng ngày: 14/01/2013
​Ngày 09/01/2013 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc “tăng cường các quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”.

​Theo đó Chỉ thị nêu rõ việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải thực hiện theo đúng Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường. UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đồng thời UBND tỉnh cũng nêu rõ Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 08/2006/CT.UBND ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh về việc “tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”. 


Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; hàng năm, gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Xuân Trường
 
 
File đính kèm: CT02UBNDtinh.PDFCT02UBNDtinh.PDF