Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Quy định tiêu chí thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015.

Đăng ngày: 03/01/2013
​Ngày 25/12/2012 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3834/QĐ-UBND Quy định tiêu chí thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015.

​Theo đó UBND tỉnh quy định rõ những nguyên tắc chung trong công tác xét thành tích thi đua khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới: việc xét thành tích khen thưởng được thực hiện vào cuối giai đoạn 1 (năm 2013) và giai đoạn 2 (năm 2015) theo nguyên tắc công khai, dân chủ, trung thực; việc đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân phải thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đã quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Đồng Nai hàng năm, đồng thời xét thi đua khen thưởng, phải trên cơ sở có đăng ký từ đầu giai đoạn (năm 2011); tập thể có trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới một cách trung thực, trên cơ sở chấm điểm theo bảng điểm của tiêu chí. Quy định về Đối tượng thi đua: tập thể gồm Sở, Ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ Quốc, Đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố, cấp xã, các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn tỉnh; cá nhân gồm cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương, cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra UBND tỉnh còn quy định xếp loại thi đua khen thưởng bao gồm: cơ cấu thang điểm bình xét thi đua, phân loại trong thi đua, tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng.
Xuân Trường 
  • Editing Tools group. Tab 2 of 2.

File đính kèm:QĐ3834pdf.PDFQĐ3834pdf.PDF