Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đăng ngày: 07/01/2013
​Ngày 28/12/2012 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 10496/KH-UBND về triển khai thực hiện đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Theo đó Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi trên thực tế, chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ cha mẹ và con, quan hệ gia đình; ngăn ngừa hạn chế những tác động, tranh chấp phát sinh từ việc nuôi con thực tế, ổn định đời sống của người dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, góp phần tăng cường công tác quản lý hộ tịch trong phạm vi cả nước.
 
Quá trình triển khai việc đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn Đồng Nai phải đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ và trình tự, thủ tục giải quyết đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; hàng năm có báo cáo sơ kết Kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế, tiến hành tổng kết tại cấp xã, cấp huyện và tỉnh; Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện luật nuôi con nuôi. Đồng thời Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nuôi con nuôi và tiến hành rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện việc đăng ký và thống kê tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của người dân trong việc nuôi con nuôi trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện đăng ký, không cưỡng ép và đảm bảo bí mật thông tin cá nhân.
 
Ngoài ra Kế hoạch còn thông qua nội dung và công tác tổ chức thực hiện, UBND tỉnh  giao cho Sở, Ban, ngành có liên quan căn cứ vào chức, năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.

Xuân Trường   
 
File đính kèm:KH10496UBNDtinh.pdfKH10496UBNDtinh.pdf