Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Kế hoạch tổng kết việc thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005

Đăng ngày: 05/12/2012
​Ngày 30/11/2012 UBND tỉnh ban hành văn bản số 9575/KH-UBND Kế hoạch tổng kết việc thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005.

​Với mục đích đánh giá sự tác động của Bộ Luật Dân sự đến phát triển của nền kinh tế-xã hội của đất nước; tác động của sự phát triển kinh tế-xã hội đến các quan hệ dân sự và các quy định của Bộ Luật Dân sự; đánh giá toàn diện các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 về những quy định chung, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng thừa kế, những quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Thông qua đó, nêu rõ những bất cập, hạn chế của Bộ luật; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn giao lưu dân sự cần được điều chỉnh. Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa quy định của Bộ Luật Dân sự với quy định của các luât, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
 Ngoài ra, Kế họach còn phân công nhiệm vụ cụ thế cho từng cơ quan, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thi hành Bộ Luật Dân sự năm 2005.
                                                                                                                    Xuân Trường
 Đính kèm file: 9575-kh.PDF9575-kh.PDF