Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.

Đăng ngày: 04/01/2013
​Ngày 02/1/2013 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.

​Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đồng thời Kế hoạch thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng như: tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện các giải  pháp phòng, ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện bổ sung hoàn thiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.


 Trên cơ sở Kế hoach đề ra biên pháp tổ chưc thực hiện như: các Sở, Ban, ngành, các địa phương xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013 và tổ chức thực hiện; các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Nội dung báo cáo phải phản ánh đầy đủ tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch này.

Xuân Trường

File đính kèm: KHUBNDtinh.pdfKHUBNDtinh.pdf