KẾ HOẠCH SỐ 39-KH/TU (12/11/2007)

Đăng ngày: 19/12/2011
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA X)

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

                *                                        Biên Hòa, ngày 12 tháng11 năm 2007

       Số 39 - KH/TU

       

KẾ HOẠCH

triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức

 thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X)

và đóng góp dự thảo các Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh

(khoá VIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X)

------------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 26/7/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và đóng góp dự thảo các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá VIII) thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá X) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1/- Mục đích:

- Nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản, những chủ trương, giải pháp lớn nêu trong các nghị quyết của Trung ương Đảng, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện các nghị quyết ở ngành, địa phương, đơn vị.

- Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong các nghị quyết; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; trên cơ sở đó phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

2/- Yêu cầu:

- Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng: các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện, gắn với nhiệm vụ của mình; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung các nghị quyết.

- Tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả. Xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Gắn việc nghiên cứu, quán triệt với việc thảo luận, thông qua các kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương ở ngành, địa phương, đơn vị.

- Việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trên địa bàn tỉnh gắn chặt với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II- NỘI DUNG:

A/- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

1/- Hình thức nghiên cứu, quán triệt: Thực hiện Online nội bộ.

Các báo cáo viên của Tỉnh ủy giới thiệu các nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; về “Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước” .

2/- Tài liệu nghiên cứu, quán triệt:

- Văn kiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X).

- Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên.

- Tài liệu học tập các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) dành cho cán bộ, đảng viên.

3/- Đối tượng tham dự và địa điểm tổ chức học tập:

a/- Tại hội trường Tỉnh ủy :

Chủ trì: Thường trực Tỉnh ủy

- Các đ/c Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa.

- Các đ/c Tỉnh ủy viên khóa VIII.

- Các đ/c trưởng, phó các sở, ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Các đ/c báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

b/-Tại hội trường Khu Liên hợp Văn hóa- Thể thao tỉnh (400 người):

Chủ trì: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

-  BCH Đảng bộ khối Dân chính Đảng, các báo cáo viên Đảng ủy khối và các đ/c bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; các đồng chí trưởng, phó khoa- Trường Chính trị tỉnh .

- BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, các đồng chí có quân hàm từ thượng tá trở lên, các báo cáo viên đảng ủy và các đ/c bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

- BCH Đảng bộ Công an tỉnh, các đồng chí có quân hàm từ trung tá trở lên, các báo cáo viên đảng ủy và các đ/c bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

- BCH Đảng bộ Đảng bộ khối Kinh tế, các báo cáo viên đảng ủy và các đ/c bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

- Các phóng viên là đảng viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh (trên địa bàn thành phố Biên Hòa).

c/- Tại Hội trường 11 huyện, thị xã, thành phố:

Chủ trì: Thường trực cấp ủy Đảng các huyện, thị, thành phố.

- Các đ/c ủy viên BCH các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố các khóa.

- Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

- Các báo cáo viên cấp huyện, xã.

- BCH các cấp ủy trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy

(Thường trực cấp ủy huyện, thị, thành phố triệu tập các đối tượng trên).

* Riêng đối với Đảng ủy Công ty Cao su Đồng Nai: Thành phần tham gia dự học như cấp huyện (do Công ty Cao su chưa có đường truyền online, có thể tham gia học tại thị xã Long Khánh hoặc Hội trường Quảng trường tỉnh do Thường trực Đảng ủy Công ty Cao su xác định, báo lại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để bố trí).

* Sau hội nghị cấp tỉnh, huyện và tương đương, Thường trực các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong đảng bộ, địa phương mình.

4/- Thời gian học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 (khóa X):

01 ngày (ngày 21/11/2007).

B/- Thảo luận các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

1/- Hình thức thảo luận:  Chia thành các tổ thảo luận.

2/- Tài liệu thảo luận:

- Dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

- Dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

- Dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”.

- Dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”.  

3/- Đối tượng tham dự thảo luận:

- Các đ/c ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII).

- Các đ/c trưởng, phó các sở, ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Thường trực Đảng ủy Khối kinh tế, Thường trực Đảng ủy khối Dân chính Đảng.

- Thường trực các cấp ủy, Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND, các ban chuyên trách HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

4/- Thời gian thảo luận các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 (khóa X):

01 ngày (ngày 22/11/2007).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  - Các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân. Đồng thời căn cứ vào các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa X), các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận, đoàn thể tỉnh nghiên cứu, xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp ủy và ngành mình.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phân công báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết số 14-NQ/TW; Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân công báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết số 15-NQ/TW; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân công báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết số 16-NQ/TW; Sở Nội vụ phân công báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết số 17-NQ/TW. Yêu cầu việc giới thiệu các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 tập trung vào những quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn nêu trong các nghị quyết; những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, không dàn trải. 

- Sở Khoa học - Công nghệ, Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn phòng huyện ủy, thị ủy, thành ủy đảm bảo đường truyền ổn định, chất lượng để phục vụ tốt hội nghị online tại các địa điểm.

- Ban Giám đốc Khu Liên hợp Văn hóa- Thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ tốt hội nghị này.

- Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hành thư mời; phối hợp các cơ quan liên quan in ấn phát hành các loại tài liệu phục vụ học tập, thảo luận và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho hội nghị tại Tỉnh ủy.

- Các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh có kế hoạch đưa tin về hội nghị. Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai ghi hình, dĩa DVD nội dung giới thiệu của các báo cáo viên. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn sử dụng cho mục đích học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đề nghị các cấp ủy, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chặt chẽ.

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV

- TT các cấp ủy trực thuộc tỉnh

- Các BCS đảng, đảng đoàn

- Các ban đảng Tỉnh ủy

- CP VPTU - TH

- Lưu VPTU

T/M BAN THƯỜNG VỤ

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 

                       (Đã ký)

 

 

     Bùi Ngọc Thanh