Liên kết website


Thông báo

Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2014

Đăng ngày: 25/02/2013
Tiêu đề thông báo:Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2014
Nội dung thông báo:

​​Công văn số 270/SNV-TCBC, ngày 25/02/2013 của Sở Nội vụ  V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính; xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức năm 2013 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

(Các đơn vị xem Văn bản và biểu mẫu trên tệp tin đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu sự nghiệp 2013.

- Xây dựng kế hoạch biên chế 2013.

- Mẫu kế hoạch biên chế công chức 2014.

Ngày bắt đầu:25-02-2013
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Sở Nội Vụ Tỉnh Đồng Nai