Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 28/3/2014 Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành kế hoạch 01/KH-HMTN vận động hiến máu tình nguyện “ngày toàn dân hiến máu tình nguyên” 7/4/2014.
 
​Ngày 27/3/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2014.
 
​Ngày 20/2/2014 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 11/3/2014 UBND tỉnh ban hành kế hoạch 1904/KH-UBND triển khai xác định cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2014
 
​Ngày 10/3/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 1826/KH-UBND về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014.
 
​Ngày 12/12/2013 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 10844/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2014.
 
Ngày 05/8/2013 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6258/KH-UBND “triển khai thi nâng ngạch, thi tuyển công chức năm 2013 qua phầm mềm máy vi tính”   ​  
 
Ngày 24/7/2013 UBND tỉnh ban hành văn bản 5927/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2010.​
 
Ngày 19/7/2013 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5754/KH-UBND triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2013.​
 
Ngày 16/7/2013 Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 770-QĐ/TU ngày 26/2/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: