Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 13 tháng 02 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1304/KH-UBND về việc tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đầu năm 2015.
 
​Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2015/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.
 
​Ngày 09 tháng 02 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1145/KH-UBND về việc gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.
 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1252/KH-UBND về việc Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp (DN) đầu năm 2015.
 
​Ngày 15/01/2015, Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ-PV28 về việc mở cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
 
​Ngày 13/01/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Trí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.
 
​Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4264/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thống Nhất.
 
​Ngày 26/01/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 659/UBND-CNN về việc thiết lập bổ sung đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
​Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc công nhận mức độ hoàn thành công vụ năm 2014 đối với các Sở, ban, ngành đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: