Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 19/9/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8853/KH-UBND kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
​Ngày 22/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8701/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại Đồng Nai.
 
​Ngày 17/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 16/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.
 
​Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8425/UBND-NC gửi các sở, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
​Ngày 29/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
 
​Ngày 08/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 08/9/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai năm học 2014-2015.
 
​Ngày 05/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Đồng Nai.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: