Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9876/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.
 
​Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9886/KH-UBND hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.
 
​Ngày 14/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình điện hạ thế đơn giản, cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
 
​Ngày 13/10/2014, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 9640/Ctr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 12/8/2013 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.
 
​Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-BCĐ 389 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh).
 
​Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 09/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9543/KH-UBND về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
​Ngày 09/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 08/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2020.
 
​Ngày 06/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc công nhận công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: