Liên kết website


Trang chủ Thông tin chỉ đạo


​Ngày 28/10/2014,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10190/KH-UBND về việc khảo sát địa hình, xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự năm 2014.
 
​Ngày 28/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Thường trực phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 23/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Ngày 23/10/2014 UBND tỉnh có văn bản số 10046/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về hội nhập quốc tế.
 
​Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10014/KH-UBND về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
​Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 9881/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
 
​Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9876/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.
 
​Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9886/KH-UBND hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.
 
​Ngày 14/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình điện hạ thế đơn giản, cộng đồng hưởng lợi tự thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
 
​Ngày 13/10/2014, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 9640/Ctr-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 12/8/2013 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: