Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

MTTQ - Tổ chức CTXH

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Huyện, thị xã, thành phố

PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN.

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Phan Văn Dự

- Số điện thoại: 0613.871.176 hoặc 0913.812.205

- Email: dupv1@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

- Số điện thoại: 0613.871.176 hoặc 0907.207.884

- Email: pvhtt-xl@dongnai.gov.vn