Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

MTTQ - Tổ chức CTXH

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các sở, ban, ngành

BAN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Trưởng ban

- Họ và tên: Lê Mai Thanh

- Số điện thoại: 0613.847.631 hoặc 0903.808.857

- Email: thanhlm.sonoivu@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng ban

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

- Số điện thoại: 0613.824.911 hoặc 0913.888.874

- Email: dungnt.sonoivu@dongnai.gov.vn

3. Phó Trưởng ban

- Họ và tên: Đặng Thanh Thủy

- Số điện thoại: 0613.847.634 hoặc 0903.004.439

- Email: thuydt.sonoivu@dongnai.gov.vn