Liên kết website


Trang chủThông tin chỉ đạo

Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”

Đăng ngày: 03/12/2012
​Ngày 21/11/2012 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9270/KH-UBND về việc tự kiểm tra Đề án “tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”.

​Theo đó Kế hoạch triển khai nhằm mục đích nắm bắt tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho việc sơ kết giai đoạn 1 và đánh giá các mô hình, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phù hợp, có hiệu quả tại địa bàn xã, phường thị trấn. Qua kiểm tra nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục. Ngoài ra Kế hoạch còn tiến hành đánh giá nội dung hoạt động kiểm tra như: công tác chỉ đạo, triển khai Đề án; tình hình kết quả tổ chức thực hiện Đề án; những thuận lợi khó khăn khi thực hiện Đề án. Kế hoạch giao trách nhiệm Sở Tư pháp thường trực Ban chỉ đạo Đề án phối hợp với tỉnh Đoàn thanh niên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan triển khai Kế hoạch này.
                                                                                                                                                                              Xuân Trường 
 File đính kèm: tukiemtradean.pdftukiemtradean.pdf