Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Bảo hiểm xã hội tỉnh

​1. Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang

- Số điện thoại: 0613.827.343 hoặc 0913.851.053

- Email: quangnn.bhxh@dongnai.gov.vn

2. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Phạm Minh Thành

- Số điện thoại:  0613.828.028 hoặc 0913.640.124

- Email:  thanhpm.bhxh@dongnai.gov.vn

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Lê Thị Ngọc Lựu

- Số điện thoại:  0613.828.274 hoặc 0913.895.205

- Email:  luultn@dongnai.gov.vn

4. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Đồng Văn Mai

- Số điện thoại:  0612.220.971 hoặc 0908.184.955

- Email: maidv@dongnai.gov.vn

5. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Lê Ngọc Mai

- Số điện thoại:  0612.222.866 hoặc  0903.980.998

- Email: mailn@dongnai.gov.vn